Regulamin

Regulamin usług serwisu www.mementis.pl

 

§ 1 Wstęp


Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Caliope sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, adres: Pl. Kaszubski 8/205, 81-350, NIP 5833155120, REGON 221753613, KRS 0000435067, zwaną dalej Usługodawcą.

 

§ 2 Definicje


Na użytek niniejszego Regulaminu, użytym w treści Regulaminu pojęciom, nadaje się następujące znaczenie:
Usługodawca - podmiot udostępniający Serwis Użytkownikom oraz świadczący Usługi wchodzące w zakres określonej niniejszym Regulaminem działalności Usługodawcy.
Usługi - oferowane przez Usługodawcę:


1.Usługi pośrednictwa pogrzebowego, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu,
2.Udostępnianie konfiguratora nagrobków, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu,
3.Usługi serwisu nagrobków, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu,
4.Usługi przygotowania multimedialnych wspomnień, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu,
5.Udostępnianie Serwisu w celu planowania przebiegu własnego pogrzebu, o którym mowa w § 10 niniejszego Regulaminu.

 

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy zgody swego przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej.
Serwis - platforma internetowa działająca pod adresem internetowym www.mementis.pl, mająca na celu prezentowanie Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz umożliwienie Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi.
Konto - indywidualnie przypisane Użytkownikowi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich miejsce w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik zleca wykonanie Usługi Usługodawcy i udostępnia niezbędne do wykonania Usługi dane osobowe oraz specyfikację zlecenia.
Rejestracja - proces uzyskiwania indywidualnego dostępu do Konta.
Partner Mementis - podmiot zajmujący się usługami z branży funeralnej, będący uczestnikiem sieci przedsiębiorstw zorganizowanej przez Usługodawcę, związany z Usługodawcą umową, na podstawie której wykonuje on Usługi na rzecz klientów pozyskanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.
Prywatna Wiadomość - wiadomość elektroniczna wysłana na skrzynkę prywatnych wiadomości należącą do Konta Użytkownika w ramach Serwisu.
Ramka cyfrowa - narzędzie multimedialne odznaczające się walorami estetycznymi, służące do umieszczania w nim i odtwarzania za jego pomocą udostępnionych przez Użytkownika treści audiowizualnych (m.in. zdjęć, muzyki, filmów) w formie elektronicznej.

 

§3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu


1.Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
2.W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz konta poczty e-mail.
3.Nazwa, konstrukcja, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne i wszystkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych rozpowszechniane poprzez udostępnienie Serwisu pozostają pod ochroną prawa, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnemu podmiotowi trzeciemu.
4.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay dotpay

 

 

§ 4 Dane osobowe i polityka prywatności


1.Użytkownik przed zamieszczeniem na utworzonym przez niego Koncie swoich danych osobowych składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Użytkownika wybranych przez Użytkownika Usług, a w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy oraz prawidłowego wykonywania Usług przez Usługodawcę, w tym za pomocą Partnerów Mementis.
2.Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkowników Partnerom Mementis w celu prawidłowego wykonania przez nich Usługi.
3.Użytkownik może w każdym czasie zmienić za pomocą Konta udostępnione przez siebie dane. Użytkownik może także zlikwidować założone przez siebie Konto. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych, z wyjątkiem tego zakresu, w którym przetwarzanie będzie niezbędne w celu wykonania zawartych umów lub zabezpieczenia wykonania praw i obowiązków stron istniejących lub mogących powstać po wykonaniu umowy.
4.Usługodawca zorganizował ogólnopolską sieć Partnerów Mementis, do której należą podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu usług objętych zakresem Usług Usługodawcy, świadczące Usługi z zachowaniem spójnego – opracowanego przez Usługodawcę – standardu jakości. W związku z powyższym faktyczne wykonanie Usług zamówionych przez Użytkownika następować może także przez Partnera Mementis. W takim wypadku dane podane przez Użytkownika mogą być przekazywane Partnerowi Mementis w celu umożliwienia realizacji Usług zamawianych przez Użytkownika, w szczególności w celu umożliwienia nawiązania, ukształtowania treści, zmiany i rozwiązania umowy z Partnerem Mementis.

 

 

§ 5 Zasady korzystania z serwisu


1.Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto.
2.Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie poprzez wybranie nazwy Konta (loginu) oraz hasła dostępu, a następnie poprzez podanie swoich danych osobowych niezbędnych w celu korzystania z Serwisu oraz zamawiania i wykonywania Usług możliwych do zamówienia za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.
3.Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych rejestracyjnych, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych lub zatajenia danych. Podanie nieprawdziwych danych w szczególności nie zwalnia tego, kto się takimi danymi posługuje od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz od wykonania innych obowiązków zgodnie z niniejszym Regulaminem czy umowami zawartymi z Usługodawcą lub Partnerami Mementis.
4.Po przeprowadzeniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta, przez które dokonuje zamówień Usług i dokonuje ich specyfikacji. Użytkownik zobowiązany jest chronić login i hasło przed dostępem osób trzecich. Użytkownik nie może udostępniać Konta żadnej osobie trzeciej.
5.W każdym wypadku dokonania zamówienia Usług lub złożenia oświadczenia o innej treści z wykorzystaniem loginu i hasła przypisanego do danego Konta i Użytkownika uznaje się, że takie zamówienie czy oświadczenie złożył Użytkownik, chyba że Użytkownik wykaże, iż nastąpiło bezprawne, niezależne od jego woli i wiedzy, posłużenie się jego Kontem przez osobę trzecią, a Użytkownik swoim zachowaniem nie umożliwił, ani nie ułatwił takiej osobie trzeciej posłużenia się jego Kontem. Przez ułatwienie posłużenia się Kontem Użytkownika rozumie się w szczególności umożliwienie dostępu do loginu lub hasła jakimkolwiek osobom trzecim lub niezabezpieczenie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich z należytą starannością.
6.W razie stwierdzenia podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub zatajenia danych, Usługodawca ma prawo – wedle swojego wyboru – do wypowiedzenia wszelkich umów łączących go z Użytkownikiem bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpienia od takich Umów w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o takim fakcie przez Usługodawcę. Usługodawca może także niezwłocznie zablokować Konto Użytkownika i zaprzestać wykonywania jakichkolwiek czynności na rzecz Użytkownika. Usługodawca dokonuje wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy za pomocą Prywatnej wiadomości.
7.Umieszczenie treści zlecenia na wykonanie przez Usługodawcę Usługi za pomocą Konta Użytkownika, stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na wykonanie wybranej przez Użytkownika Usługi.
8.Zawarcie każdej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą następuje z chwilą przyjęcia przez Usługodawcę oferty Użytkownika, o której mowa w pkt. 7 powyżej. Usługodawca zobowiązuje się do przyjęcia lub odrzucenia oferty Użytkownika niezwłocznie
9.Umieszczone w ramach serwisu informacje o Usługach, a w szczególności informacje o orientacyjnych cenach Usług lub sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie zlecenia przez Użytkownika oraz poprzez przyjęcie zlecenia przez Usługodawcę lub Partnera Mementis.

 

 

 

§ 6 Usługi pośrednictwa pogrzebowego


1.Usługi pośrednictwa pogrzebowego to świadczone przez Usługodawcę Usługi, polegające na pośrednictwie pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Mementis świadczącym bezpośrednio usługi w zakresie działalności zakładu pogrzebowego na danym obszarze.
2.Użytkownik chcący skorzystać z usługi pośrednictwa pogrzebowego wybiera rodzaj usługi pogrzebowej, którą chce zamówić oraz wskazuje miejsce, w którym usług ma zostać wykonana.
3.Usługodawca przekazuje właściwemu miejscowo Partnerowi Mementis opis usługi pogrzebowej, wybranej przez Użytkownika, zgodnie z pkt. 2 powyżej wraz z danymi Użytkownika umożliwiającymi Partnerowi Mementis kontakt z Użytkownikiem. Jednocześnie, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi dane dotyczące właściwego miejscowo zakładu pogrzebowego, będącego Partnerem Mementis w ramach sieci przedsiębiorstw.
4.Partner Mementis jest zobowiązany dołożyć starań, aby w terminie 48 godzin od uzyskania danych Użytkownika, o których mowa w pkt. 3 powyżej, skontaktować się z Użytkownikiem w celu ostatecznego ustalenia treści i warunków wykonania usługi pogrzebowej oraz zawarcia umowy.

 

§ 7 Konfigurator nagrobków


1.Konfigurator nagrobków jest aplikacją, dostępną w Serwisie, umożliwiającą skonstruowanie graficznego projektu nagrobka za pomocą zestawienia elementów graficznych udostępnianych Użytkownikowi.
2.Konfigurator pozwala w szczególności na zestawienie elementów płyty nagrobka, wybranie jego budulca, koloru, elementów ozdobnych oraz wpisanie epitafium. Skonstruowany przez Użytkownika projekt nagrobka może zostać przez Użytkownika zapisany na Koncie Użytkownika.
3.Użytkownik może, za pomocą Serwisu, zamówić wykonanie nagrobka dla grobu o określonej przez siebie lokalizacji, zgodnie z projektem zapisanym na Koncie Użytkownika.
4.W wypadku złożenia przez Użytkownika zlecenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Usługodawca przekazuje odpowiedniemu Partnerowi Mementis wskazany przez Użytkownika projekt nagrobka wraz z danymi Użytkownika umożliwiającymi Partnerowi Mementis kontakt z Użytkownikiem.
5.Partner Mementis w terminie 48 godzin od chwili przekazania mu danych, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zobowiązany jest skontaktować się z Użytkownikiem w celu ostatecznego ustalenia warunków umowy o usługę pogrzebową i jej zawarcia.

 

§ 8 Usługa serwis nagrobków


1.Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamówienie za pomocą Serwisu Usługi polegającej na faktycznej opiece nad wskazanym przez Użytkownika nagrobkiem. Opieka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polegać może w szczególności na sprzątaniu oraz konserwacji nagrobka i jego otoczenia oraz umieszczaniu na płycie nagrobka kwiatów lub zniczy.
2.Szczegółowy zakres świadczonych przez Usługodawcę Usług oraz ich cennik znajduje się w Katalogu Produktów i Usług udostępnianym przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
3.Usługodawca wykonuje usługę opieki nad nagrobkami za pomocą ogólnopolskiej sieci Partnerów Mementis, świadczących przedmiotowe usługi z zachowaniem spójnego standardu jakości.
4.Niezwłocznie po zawarciu Umowy z Użytkownikiem (nie dłużej niż w terminie 24 godzin od jej zawarcia), Usługodawca przekazuje Partnerowi Mementis zlecenie wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika. Wykonanie zamówionej przez Użytkownika usługi opieki nad nagrobkiem nastąpi, zgodnie z wyborem Użytkownika, w terminie 50 godzin lub 120 godzin od chwili przekazania Partnerowi Mementis zlecenia wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika, albo w innym terminie wskazanym przez Użytkownika nie krótszym niż 48 godzin, pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Katalogiem Produktów i Usług.
5.Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi opieki nad nagrobkiem następuje przez zlecenie przez Użytkownika wykonania określonej Usługi, zgodnie z Katalogiem Produktów i Usług oraz przez potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Usługodawcę. Potwierdzenie lub odmowa przyjęcia zlecenia zostaną dokonane przez Usługodawcę niezwłocznie, za pomocą Prywatnej Wiadomości, wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Użytkownika adres albo za pomocą wiadomości sms wysłanej na podany przez Użytkownika numer telefonu, w każdym wypadku po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Katalogiem Produktów i Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Prywatnej wiadomości, wysłania wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres albo doręczenia wiadomości sms na podany przez Użytkownika numer telefonu. Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do wykonywania Usługi niezwłocznie po zarejestrowaniu dokonania zapłaty na jego rzecz we właściwej wysokości. Rozpoczęcie biegu wszelkich terminów odnoszących się do działań Usługodawcy zależy od dokonania zapłaty, o której mowa powyżej.
6.Zamawiając Usługę opieki nad nagrobkiem, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Usługodawcy kompletne i prawdziwe dane dotyczące istniejącego w rzeczywistości nagrobka, którego zamawiana Usługa ma dotyczyć.
7.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 6. powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zamówionej Usługi. W razie niewykonania Usługi w takich okolicznościach Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia opłaty za dojazd do nagrobka zgodnej z Katalogiem Produktów i Usług.
8.Jeżeli Użytkownik zamówił Usługę: „Pakiet dla zaniedbanego grobu”, Usługodawca może – w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych stanem nagrobka lub szczególnymi okolicznościami wykonania Usługi – zaproponować zmianę ceny za wykonanie Usługi po jej zamówieniu przez Użytkownika. Propozycja, o której mowa powyżej zostanie przekazana za pomocą Prywatnej Wiadomości lub telefonicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Usługodawcy, który, za zgodą Użytkownika, dokonywać będzie automatycznej rejestracji treści rozmowy i będzie w każdym wypadku zawierać uzasadnienie wynikające z okoliczności ustalonych na skutek oględzin nagrobka. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę ceny, Usługa zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, liczonym od chwili przekazania Partnerowi Mementis zgody Użytkownika na zmianę ceny i zapłaty ustalonej nowej ceny. Do czasu wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, Usługę uważa się za niezamówioną. W razie odmowy wyrażenia zgody, o której mowa powyżej Usługodawca zwraca Użytkownikowi uiszczoną już kwotę, pomniejszoną o kwotę kosztów dojazdu, o których mowa pkt. 7. powyżej.
9.Jeżeli Użytkownik zamówił Usługę opieki nad nagrobkiem, wskazując, że Usługa ma dotyczyć grobu o stanie standardowym, zgodnie z Katalogiem Produktów i Usług, a stan nagrobka nie odpowiada takiemu wskazaniu, co zostanie potwierdzone w toku oględzin nagrobka, wówczas Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi zmianę ceny za wykonanie Usługi. Propozycja, o której mowa powyżej zostanie przekazana za pomocą Prywatnej Wiadomości lub telefonicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Usługodawcy, który, za zgodą Użytkownika, dokonywać będzie automatycznej rejestracji treści rozmowy, i będzie w każdym wypadku zawierać uzasadnienie wynikające z okoliczności ustalonych na skutek oględzin nagrobka. W razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę ceny, Usługa zostanie wykonana w terminie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, liczonym od chwili przekazania Partnerowi Mementis zgody Użytkownika na zmianę ceny i zapłaty ustalonej nowej ceny. Do czasu wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, Usługę uważa się za niezamówioną. W razie odmowy wyrażenia zgody Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy opłaty za dojazd do nagrobka zgodnej z Katalogiem Produktów i Usług.
10.Użytkownik może złożyć także zlecenie wykonania Usługi opieki nad nagrobkiem, nieobjęte Katalogiem Produktów i Usług, proponując termin ich realizacji. W takim wypadku odpowiadając na powyższe zamówienie, Usługodawca – w razie gotowości do przyjęcia zamówienia na Usługę - zaproponuje Użytkownikowi cenę za jego wykonanie. Może także zaproponować inny termin jej wykonania. Umowę w powyższym zakresie uznaje się za zawartą w momencie akceptacji przez Użytkownika ceny za wykonanie Usługi i terminu jej wykonania zaproponowanych przez Usługodawcę w formie wiadomości elektronicznej. Oświadczenie w przedmiocie gotowości do wykonania powyższej Usługi, Usługodawca złoży Użytkownikowi po dokonaniu oględzin nagrobka, którego Usługa miałaby dotyczyć. Użytkownik w każdym wypadku, składając zlecenie wykonania takiej Usługi, zobowiązany jest do zapłaty opłaty za dojazd do grobu, zgodnej z Katalogiem Produktów i Usług.
 

§ 9 Usługi przygotowania multimedialnych wspomnień


1.Usługa Multimedialne wspomnienia polega na umieszczeniu przez Usługodawcę, na zlecenie Użytkownika, udostępnionych przez Użytkownika w tym celu treści audiowizualnych (m.in. zdjęć, muzyki, filmów), w ramce cyfrowej w formie elektronicznej, w celu stworzenia materiału wspomnieniowego o zmarłym.
2.Usługodawca świadczy usługi przygotowania multimedialnych wspomnień jedynie poprzez umieszczenie udostępnionych treści audiowizualnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w ramce cyfrowej oraz komponowanie udostępnionych treści audiowizualnych w spójną całość w postaci materiału wspomnieniowego o zmarłym. Usługodawca nie wykonuje żadnych innych czynności odnośnie powierzonych treści audiowizualnych, w szczególności w zakresie ich zwielokrotniania lub rozpowszechniania.
3.Usługa przygotowania multimedialnych wspomnień, o której mowa w pkt. 1 powyżej, umożliwia Użytkownikowi zlecenie Usługodawcy wykonania multimedialnego zestawienia treści audiowizualnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, wyłącznie do użytku własnego Użytkownika zgodnego z obowiązującym prawem.
4.Przez użytek własny Użytkownika zgodny z obowiązującym prawem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej rozumie się wykorzystanie utworu w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne, a w szczególności prawo korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego, a także przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub zgodne z prawem korzystania z utworu.
5.Użytkownik może zlecić wykonanie usługi przygotowania multimedialnych wspomnień, wyłącznie odnośnie takich treści audiowizualnych, w stosunku do których dysponuje uprawnieniem do ich przetwarzania na format cyfrowy, zwielokrotniania i przerabiania, w szczególności poprzez wykorzystanie wyłącznie fragmentu przekazywanego utworu.
6.Przez złożenie zlecenia wykonania usługi przygotowania multimedialnych wspomnień Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, o których mowa w pkt. 3-4 powyżej i ponosi pełną, wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich związanych z wykorzystaniem treści audiowizualnych przekazanych Usługodawcy do stworzenia multimedialnego wspomnienia o zmarłym. Przez złożenie zlecenia wykonania usługi przygotowania multimedialnych wspomnień Użytkownik oświadcza również, że wykonanie zamówionej usługi nie naruszy praw osobistych żadnej osoby, posiadającej prawa do przekazanych treści audiowizualnych lub której wizerunek albo inne cechy byłyby objęte przekazanym utworem.


§ 10 Plany pogrzebowe


1.Usługa tworzenia Planów pogrzebowych umożliwia Użytkownikowi umieszczenie na jego Koncie instrukcji dotyczących jego pogrzebu, a w szczególności dotyczące oczekiwanego miejsca pochówku, wyglądu nagrobka, przebiegu pogrzebu.
2.Chcąc skorzystać z Planu pogrzebowego, Użytkownik udostępnia Usługodawcy adresy e-mail osób, którym Usługodawca ma przekazać Plan pogrzebowy Użytkownika.
3.Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania zapisanych przez Użytkowników Planów pogrzebowych na Koncie Użytkownika oraz do przekazania informacji o istnieniu takich planów pogrzebowych osobom, o których mowa w pkt. 2 powyżej.


 
§ 11 Odpowiedzialność


1.Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych usług, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem platformy internetowej, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie oraz z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
3.Usługodawca oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich, nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do Serwisu i uzyskanie przez nie w sposób nielegalny danych Użytkowników, zawartych na ich Kontach.
4.Usługodawca oświadcza, iż w wypadkach, w których za pośrednictwem Usługodawcy dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Mementis, Partner Mementis jest w pełni i wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem.
5.Usługodawca zamieszcza w ramach Serwisu Poradnik Pogrzebowy, który stanowi zbiór porad dla Użytkownika, związanych z czynnościami podejmowanymi w związku z organizacją pogrzebu osoby trzeciej. Jednakże, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną realizację przez Użytkownika porad udzielonych w ramach Poradnika pogrzebowego. Usługodawca zastrzega, iż udzielone w Poradniku wskazówki nie stanowią żadnego zbioru standaryzowanych koniecznych zachowań, a zastosowanie się do nich jest w pełni zależne od woli Użytkownika.


§12 Reklamacje


1.Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu lub wykonania Usług przez Usługodawcę Użytkownik może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie.
2.Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zgłoszenia w systemie za pomocą poczty elektronicznej.
3.Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego.§ 13 Przepisy końcowe


1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych Usług lub sposobu ich świadczenia, wprowadzenia ulepszeń w zakresie sposobu komunikacji z Użytkownikiem za pomocą Serwisu lub w wypadku zmian w umowach łączących go z Partnerami Mementis, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób zamawiania lub wykonywania Usług.
2.W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników przez udostępnienie Użytkownikowi jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz wysłanie Prywatnej wiadomości.
3.Użytkownik może w terminie 7 dni od dnia umieszczenia na Koncie informacji o zmianie regulaminu złożyć oświadczenie o braku akceptacji dla Regulaminu w nowym brzmieniu. W takim wypadku umowy zawarte przez Użytkownika z Usługodawcą lub z Partnerem Mementis przed dokonaniem zmiany Regulaminu zostaną wykonane na dotychczasowych zasadach. Natomiast Użytkownik traci możliwość zamawiania dalszych Usług za pomocą Serwisu.
4.Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia jego publikacji w Serwisie.

Napisz do nas

Temat
Treść
Podaj również swój
lub
Zadzwoń 577 037 018

Infolinia czynna całą dobę.
Koszt połączenia 36gr brutto/min.

Komórka

Infolinia czynna całą dobę.
Koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora.